Deloglasnik - Inženir metalurgije (m/ž) - Koper - Ak Automotive d.o.o.
Share
Tweet
Share
Send to friend

Inženir metalurgije (m/ž)

Koper

Application deadline:

 • Ak Automotive d.o.o.
 • Address: Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper

JEZIK:

Obiščite nas na spletni strani.

 

Inženir metalurgije (m/ž)

Kraj dela: Koper

Opis delovnega mesta:

 • odgovornost za nastavitev, programiranje in merjenje delov v koordinatnih merilnih strojih (CMM)
 • podpiranje področja kakovosti in proizvodnje pri zagotavljanju kakovosti / inženiringu in inšpekcijskih funkcijah
 • programiranje in upora merilnih sistemov Vision / CMM ter oblikovanje in razvijanje napeljave
 • sodelovanje s člani inženiringa za pomoč pri razvoju FMEA, diagramov poteka postopkov in načrtov inšpekcijskega nadzora. Zagotovitev da so zahteve glede kakovosti razumljive in dosegljive
 • razlaga načrtov in specifikacij, povezanih z geometrijskim odstopanjem, merjenjem, statističnimi zahtevami in povezanimi specifikacijami
 • stik s strankami, prodajo in inženiringom za reševanje težav s kakovostjo. Kot član ekipe za 8D analizo pomoč pri analizi pritožb strank
 • pomoč in usposabljanje inšpektorjev za metode, statistiko, GDT in meritve
 • uskladitev zahtev strank in merilne protokole

Zahteve:

 • Inženir strojništva (ali tehnično področje)
 • Najmanj 3 leta izkušenj z razvojem programov CMM
 • SPC, metoda 8D ali druge metode reševanja problemov, metrološke metode), GD&T, Inženirska risba, Zahteve za stranke (CSR)
 • Znanje Angleščine
 • Znanje PC DMIS
 • Dokumenti in potrdila (PCDMIS CMM, stopnja izobrazbe 3, GD&T)
 • Sposobnost dela z matematičnimi pojmi, kot sta verjetnost in statistično sklepanje, ter osnovami geometrije ravnine in telesa ter trigonometrije
 • določitev težav, zbiranje podatkov, ugotovitiv dejstev in sprejetje veljavnih zaključkov

Nudimo:

 • Stalna zaposlitev po uspešno opravljenem 6-mesečnem poskusnem delu
 • Neomejena podpora pri delu
 • Prijetno delovno okolje, v pozitivni ekipi zaposlenih
 • Možnost osebnega in poklicnega razvoja

Pošljite življenjepis v angleščini, slovenščini ali nemščini, preko portala Deloglasnik.

LANGUAGE:

Visit our website.

 

Metallurgy Engineer

Place of work: Koper

Job Description:

 • Responsible for setting up, programming, and measuring parts into Coordinate Measuring Machines (CMM)
 • support the quality and manufacturing areas in quality assurance/ engineering and inspection functions
 • program and use Vision/CMM measuring systems and to design and develop fixtures
 • Participate with Engineering members to assists in developing FMEA's, Process Flow Charts, and Inspection Control Plans. Assure that quality requirements are understood and attainable
 • Interpret blueprints and specifications related to geometric tolerancing, gauging, statistical requirements and related specifications
 • Interface with customers, sales and engineering to resolve quality issues. Assist in analyzing customer complaints as a member of 8D analysis team
 • Assist and train inspectors in methods, statistics, GDT & measurement
 • harmonize the customer requiraments and measurement protocols

We expect:

 • Bachelor’s degree in mechanical engineering (alternatively technical field)
 • At least 3 years experience developing CMM programs
 • Quality requiraments in automotive industry (SPC, 8D method or other problem solving methods, Metrollogy methods), GD&T, Engineering drawing, Customer Specific Requiraments (CSR)
 • English knowledge
 • Knowledge program PC DMIS
 • Documents and certificates (PCDMIS CMM training level 3, GD&T)
 • Ability to work with mathematical concepts such as probability and statistical inference, and fundamentals of plane and solid geometry and trigonometry
 • To define problems, collect data, establish facts, and draw valid conclusions

The job offers:

 • Permanent employment after successfully completing a 6-month probationary period
 • Unlimited support at work
 • Pleasant working environment, in a positive team of employees
 • The possibility of personal and career development

Send your CV in english, slovenian or german, via Deloglasnik.

Fast apply
Send to friend Print

Haven't found any interesting job ads?

Haven't found any interesting job ads?

Invalid email

By entering my email address, I confirm that I want to be notified of any new job postings that match interests listed in my MojPosao profile.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more