Deloglasnik - Pogoji uporabe
deli
Tweet
deli

Pogoji uporabe

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

1. Uvodna določila in definicije

„Splošni pogoji“ je naziv za Splošne pogoje uporabe, kot tudi vse njegove spremembe in dopolnila, ki bodo sledila. Splošni pogoji uporabe veljajo od dne objave na spletni strani www.deloglasnik.si (v nadaljevanju: Deloglasnik ali Portal), ter so sestavni del vsake ustne ali pisne pogodbe, sklenjene med Družbo in uporabniki, ter zavezujejo vsako fizično in pravno osebo, ki uporablja Deloglasnik.

„Delodajalec“ je v smislu teh Splošnih pogojev naziv vseh fizičnih ali pravnih oseb, ki uporabljajo Deloglasnik, natančneje pa je naziv delodajalec določen v smislu določb veljavnega Zakona o delovnih razmerjih, ne glede na vrsto pogodbe, ki jo želijo skleniti, ravno tako izraz vključuje tudi delodajalce, ki v skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih iščejo prostovoljce, pripravnike, osebe za strokovno usposabljanje ipd.

„Iskalec zaposlitve“ je v smislu Splošnih pogojev  naziv, ki obsega vsako fizično osebo, ki uporablja Deloglasnik za namene iskanja primernega delovnega mesta ali angažmaja  znotraj določb veljavnega Zakona o delovnih razmerji ali iskanja prostovoljnih mest, mest za strokovno usposabljanje ipd.

„Delovno mesto“ je v smislu Splošnih pogojev splošen naziv za vsako vrsto delovnega mesta, zaposlovanja, angažmaja, prostovoljstva, vajeništva, pripravništva, strokovnega usposabljanja, strokovnega usposabljanja izven delovnega razmerja ipd.
 
„Uporaba“ je v smislu Splošnih pogojev vsako oglaševanje za delovno mesto ali kateri drugi angažma s strani Delodajalca oz. dostopnost lastnih osebnih podatkov za namene iskanja delovnega mesta ali drugačnega angažmaja s strani iskalca zaposlitve.

„Osebni podatek“ je v smislu Splošnih pogojev vsaka informacija, ki se navezuje na identificirano fizično osebo, ali na fizično osebo, ki se lahko identificira, a so njeni podatki zaščiteni skladno z določbami veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 
„Cenik“ je u smislu Splošnih pogojev, cenik storitev, ki so dostopne na Portalu.

“GDPR” je naslov Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o neizvajanju Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov).

“Upravljalec” je fizična ali pravna oseba, ki določi namen in sredstva obdelave osebnih podatkov.

“Obdelovalec ” je fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu naročnika obdelave.
 

2. Določbe vezane za Delodajalce

V namene uporabe Portala, je Delodajalec obvezan ustvariti uporabniški račun z registracijo.
 
Registrirani Delodajalci lahko v vsakem trenutku objavljajo oglase za delovna mesta, ter jih po dogovoru s Portalovimi svetovalci za rekrutacijo naknadno tudi spreminjajo. Delodajalci lahko spremljajo statistiko obiskanosti objavljenih oglasov, prebirajo povzetke življenjepisov, ter uporabljajo ostale napredne funkcije, ki so nameščene ali pa še bodo.

Storitev objave oglasa za prosta delovna mesta se zaračunava v skladu s cenikom veljavnim v trenutku objave oglasa.
 
Družba si pridržuje pravico brisanja neprimernih, žaljivih in diskriminacijskih tekstovnih vsebin, če vsebina nasprotuje Ustavi Republike Slovenije ali uveljavljenim predpisom in morali. V kolikor Delodajalec ne upošteva obligatornih predpisov, še posebej določb veljavnega Zakona o delovnih razmerjih, si Družba pridržuje pravico za ne-objavo posameznega ali vseh oglasov Delodajalca. Družba si prav tako pridržuje pravico spremembe oglasa zaradi popravljanja pravopisnih napak in strukture vsebine oglasa, skladno s Pravilnikom o objavi natečaja na Portalu.
 

3. Določbe vezane na Iskalce zaposlitve

V namene uporabe Portala, je Iskalec zaposlitve obvezan ustvariti uporabniški račun z registracijo.

Iskalec zaposlitve se z uporabo uporabniškega profila (MojProfil) na Portalu, obvezuje k uporabi Profila izključno za namene iskanja, najdbe in informiranja o Delovnih mestih.
 
Če Iskalec zaposlitve uporablja uporabniški račun za katerekoli druge namene npr. za promocijo, prodajo različnih proizvodov in storitev ipd., bo Družba uporabniški račun blokirala in odstranila s Portala. Vsaka takšna zloraba uporabniškega računa je predmet zakonskih določb, ki urejajo uveljavljanje odškodninskega zahtevka za povrnitev škode zoper uporabnika, odgovornega za škodo, ki je bila povzročena Družbi.
 

4. Avtorske pravice

Izgled Portala, njegova vsebina, izgled oglasa, računalniški programi s pomočjo katerih deluje Deloglasnik, risbe, načrti, skice, ter tabele ipd., so avtorsko delo v lastništvu Družbe, ter so zaščiteni z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

Baze podatkov, ki so zbrane z delom Portala so prav tako zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.
 

5. Odgovornost za točnost podatkov in škodna odgovornost 

Družba ne odgovarja, niti ne jamči za točnost dostopnih Osebnih podatkov, kontaktov, kvalifikacij, značilnostih, niti za ostale navedene podatke v življenjepisih Iskalcev zaposlitve in oglasih Delodajalcev.

Družba ne odgovarja za nastalo škode Delodajalcem niti Iskalcem zaposlitve. Delodajalci in Iskalci zaposlitve se z uporabo portala odrekajo pravici do povračila škode, materialne ali nematerialne, ki bi nastala zaradi zlorabe napačnih podatkov s strani Delodajalcev, Iskalcev zaposlitve ali tretjih oseb.
 

6. Zaščita osebnih podatkov

Z uporabo portala Delodajalci, ki so fizične osebe in iskalci zaposlitve izrecno dovoljujejo Družbi, zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki so dostopni v okvirju svojih uporabniških računov, ter vključujejo objavljene življenjepise, prošnje oz. v vse ostale dokumente.
 
Iskalci zaposlitve z uporabo Portala izrecno dovoljujejo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov s strani delodajalcev. Z izbiro opcije »dostopno delodajalcem«, iskalec zaposlitve da soglasje za dostopnost osebnih podatkov v življenjepisih, prošnjah za delo in drugih dokumentih vsem obiskovalcem portala.
 
Dovoljenje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov je skladno z določbami veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki se uporabljajo izključno  za namene prijav na oglase za delovna mesta, ter za namene vseh ostalih del povezanih z oglaševanjem in prijavami na delovna mesta. Osebni podatki se ne bodo uporabljati za noben drug namen, izven predhodno opisanega obsega, ki je nujen za zagotavljanje storitev Portala.

Osebni in drugi podatki se lahko uporabljajo samo na način opisan v Splošnih pogojih. Uporaba podatkov za druge namene (kopiranje, prepisovanje, distribucija), posebej pa za masovno distribucijo objav, promocijskih sporočil in podobnih informacij, je strogo prepovedano brez dovoljenja Družbe in Iskalcev zaposlitve oz. Delodajalcev v fizični osebi. Družba bo vsako kršitev prijavila pristojnim institucijam vključno z Državnim odvetništvom Republike Slovenije, Ministrstvom za notranje zadeve, ter Informacijskemu Pooblaščencu Republike Slovenije.

Delodajalci, ki so fizične osebe in iskalci zaposlitve, lahko dano soglasje za obdelavo njihovih osebnih podatkov v vsakem trenutku, prekličejo, brez dodatnih obrazložitev, s pisnim preklicem soglasja na naslov Družbe ali z de-aktivacijo uporabniškega računa.

Osebni podatki se hranijo najkrajši možni čas, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali osebni podatki.

Uporabniki storitve „Brskanje po bazi življenjepisov“ na portalu Deloglasnik, so obvezan, da pred vsako uporabo storitev podpišejo in dostavijo Družbi „Izjavo o zaupnosti in pravilih ravnanja pri uporabi storitve pristopa k bazi življenjepisov“.
 

7. Končna določila

V primeru spora izhajajoč iz razmerij, ki jih urejajo Splošni pogoji uporabe, bodo Družba, Delodajalci in Iskalci zaposlitve skušali spor urediti sporazumno. Če to ne bo mogoče je za rešitev spora izključno pristojno krajevno postojno sodišče v Ljubljani.

 

Deloglasnik.si uporablja piškotke, (ang. cookies) da bi vam nudil boljšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljevanjem ogleda strani se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o tem tukaj