Deloglasnik - Pogoji uporabe
deli
Tweet
deli

Pogoji uporabe

1. Uvodne določbe

Ti pogoji uporabe urejajo pravice in obveznosti, povezane z uporabo portala Deloglasnik na spletni strani www.deloglasnik.si (v nadaljevanju: Deloglasnik ali Portal), ki je v lasti podjetja Alma Career d.o.o., Dunajska cesta 159, Ljubljana, davčna št.: 69560099, (v nadaljevanju: Družba).
 

Pogoji uporabe in vse njene spremembe, ki bi sledile, veljajo od dneva, ko so objavljene na spletni strani portala in so sestavni del vsake pogodbe, ustne ali pisne, sklenjene med Družbo in uporabniki ter zavezujejo vsako fizično in pravno osebo, ki uporablja spletno mesto Deloglasnik.
 

Deloglasnik je namenjen posredovanju pri informacijah o prostih delovnih mestih, ki jih objavi delodajalec, in jih tako da na voljo iskalcem zaposlitve, ki želijo biti obveščeni o prostih delovnih mestih, ter drugim obiskovalcem portala.
 

Deloglasnik registriranim uporabnikom omogoča, da ga uporabljajo kot platformo za ustvarjanje, objavljanje in spreminjanje vseh informacij povezanih z objavami v okviru tehničnih zmožnosti same spletne strani Deloglasnik.
 

Vsaka uporaba portala v celoti ali njegovega dela, ki ni v skladu s pogoji uporabe, se bo štela za zlorabo storitve, ki jo ponuja družba, in kršitev pogojev uporabe.
 

Družba si pridržuje pravico, da z uporabo dobre poslovne prakse spremeni, začasno ali trajno prekine kateri koli element Portala, pa tudi vsebino ali vnos, ne glede na to, kdo je avtor in brez predhodnega soglasja ali obvestila.
 

Družba si pridržuje pravico, da črta besedila neprimerne, žaljive in diskriminatorne vsebine, katerih vsebina bi bila v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije ter veljavnimi predpisi. Če delodajalec ne spoštuje predpisov in obveznih določb veljavnega zakona o delovnih razmerjih si družba pridržuje pravico, da posamezne ali vseh vsebin tega delodajalca ne objavi. Družba si pridržuje tudi pravico do spremembe vsebine v smislu popravljanja pravopisnih napak in strukture objavljenih vsebin v skladu s pogoji uporabe.
 

2. Opredelitve

DELOGLASNIK je ime za spletni portal namenjen izmenjavi podatkov med fizičnimi in pravnimi osebami na eni strani, ki iščejo delavce, zaposlene, prostovoljce, sodelavce itd. ter fizične osebe na drugi strani, ki iščejo zaposlitev, delovno razmerje, prostovoljstvo itd., vse z namenom lažje izmenjave podatkov in hitrejšega prometa ter večje dinamike na trgu dela.
 

DELODAJALEC v smislu teh pogojev uporabe je naziv, ki vključuje katerokoli fizično in/ali pravno osebo, ki uporablja Deloglasnik, še posebej pa delodajalca v smislu določil veljavnega Zakona o delovnih razmerjih, ne glede na vrsto pogodbe o zaposlitvi, ki jo želi skleniti.
 

ISKALEC v smislu teh pogojev uporabe je naziv, ki vključuje katerokoli fizično osebo, ki uporablja Deloglasnik za iskanje primerne zaposlitve v skladu z veljavno delovno zakonodajo ali za zaposlitev v smislu določil veljavnega Zakona o delovnih razmerjih ali za iskanje prostovoljnega mesta, mesta za strokovno usposabljanje itd.
 

DELOVNO MESTO v smislu teh pogojev uporabe je splošno naziv za vsako vrsto dela, zaposlitev, prostovoljstvo, pripravništvo, poklicno usposabljanje, poklicno usposabljanje brez zaposlitve itd.
 

UPORABA v smislu teh pogojev uporabe je vsako oglaševanje zaposlitvenih oglasov ali kakršno koli drugo angažiranje delodajalca ali dajanje na razpolago lastnih osebnih podatkov z namenom iskanja nove zaposlitve s strani Iskalca.
 

OSEBNI PODATKI so v smislu teh pogojev uporabe vse informacije, ki se nanašajo na identificirano fizično osebo ali določljivo fizično osebo, katere osebni podatki so zaščiteni po določbah Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in Zakona o varstvu podatkov.
 

CENIK je v skladu s temi pogoji uporabe cenik storitev, ki so na voljo na portalu.
 

GDPR je ime za Uredbo 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).
 

UPRAVLJALEC OBDELAVE je fizična ali pravna oseba, ki določa namen in načine obdelave osebnih podatkov.
 

OBDELOVALEC je fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.
 

3. Delodajalci

Za namene uporabe Portala je Delodajalec dolžan ustvariti svoj račun preko registracije in pod pogoji določenimi s temi pogoji uporabe.
 

Registrirani delodajalci lahko kadar koli objavijo oglase o zaposlitvi, jih pozneje lahko spremenijo v dogovoru s svetovalci portala, spremljajo statistiko obiskov objavljenih oglasov, povzamejo povzetke iskanj in uporabijo druge napredne funkcije Portala.
 

Delodajalec samostojno določa vsebino in kategorijo, v kateri je vsebina objavljena. Vsebina je na portalu objavljena le ob predhodni odobritvi Družbe. Delodajalec je izključno odgovoren in nosi vse pravne posledice, ki lahko nastanejo z objavo njegove vsebine na portalu.
 

Delodajalec jamči, da je lastnik ali uporabnik vseh avtorskih pravic in/ali sorodnih pravic do celotne vsebine, pa tudi vseh posameznih delov te vsebine, ki jih objavlja na Portalu. Delodajalec je izključno odgovoren za morebitno kršitev avtorskih in/ali sorodnih pravic, pa tudi drugih pravic intelektualne lastnine.
 

Delodajalec z objavo na Portalu brezpogojno in nepreklicno daje soglasje Družbi, da bo objavo oglaševala, promovirala ali na drug primeren način izpostavila po presoji Družbe.
 

Delodajalec se zavezuje, da bo svoj račun na Portalu uporabljal izključno za iskanje ustreznih zaposlenih za svoje potrebe. Delodajalec se zavezuje, da ne bo hranil podatkov iz baze podatkov Deloglasnik na svojih računalnikih s pomočjo samodejnih prijav. Delodajalec se zavezuje, da ne bo dovolil ali dovolil dostopa do podatkov, bodisi neposredno bodisi z uporabo svojega uporabniškega imena in gesla tretjim osebam.
 

Če Delodajalec uporablja svoj račun za kakršne koli druge namene (npr. za promocijo in prodajo različnih izdelkov, storitev ipd.), bo Družba vsak tak račun blokirala in odstranila s Portala in vsaka taka zloraba računa sproži postopke za odškodnino Družbi proti povzročitelju.
 

Storitev objavljanja oglasov za prosta delovna mesta na spletni strani Deloglasnik se zaračunava v skladu s cenikom, ki velja v času objave oglasa.
 

4. Iskalci

Iskalec je za uporabo portala dolžan ustvariti svoj račun s pomočjo registracije, pod pogoji in na način iz teh pogojev uporabe.
 

Iskalec pri registraciji samostojno izbere geslo in nosi izključno odgovornost za tajnost gesla in uporabo portala prek dostopnih podatkov. Iskalec se zavezuje, da ne bo uporabljal podatkov o dostopu drugih ljudi ali dajal uporabniških podatkov tretjim osebam. Iskalec lahko Družbo obvesti, če sumi na nepooblaščeno uporabo njegovih osebnih podatkov.
 

Za točnost in pravilnost vnesenih podatkov je izključno odgovoren Iskalec, ki je podatke vnesel. Točnost vnosa pomeni, da podatki prihajajo iz verodostojnega vira. Pravilnost pomeni slovnična in pravopisna pravilnost.
 

Iskalec se lahko brez kakršnega koli stroška seznani z objavami, njihovim trajanjem, opisom posameznega prostega delovnega mesta, imeni posameznih avtorjev objav (Delodajalci), pa tudi s svojimi kontaktnimi podatki in drugo vsebino. Med objavo lahko Iskalec prenese informacije o Delodajalcu ter Delodajalcu postavi vprašanja, vse v skladu z razpoložljivimi možnostmi.
 

Iskalec se zavezuje, da bo svoj račun na Portalu uporabljal izključno za iskanje in obveščanje o delovnih mestih.
 

Če Iskalec uporablja svoj račun za kakršne koli druge namene (npr. za promocijo in prodajo različnih izdelkov, storitev itd.), bo Družba vsak tak račun blokirala in odstranila s portala in vsaka taka zloraba računa je podvržena zakonskim predpisom in sprožijo postopke za odškodnino Družbi proti povzročiteljem.
 

5. Odgovornost za točnost podatkov in odgovornost za škodo  

Družba ne odgovarja in ne jamči za točnost razpoložljivih osebnih podatkov, stikov, kvalifikacij ali drugih podatkov, navedenih v uporabniških računih, življenjepisih, aplikacijah ali drugih priloženih dokumentih Iskalecv in/ali oglasih Delodajalcev.
 

Družba delodajalcem ali zaposlenim ne odgovarja za kakršno koli škodo in se v tem smislu z uporabo portala delodajalci in zaposleni odpoveduje kakršnim koli zahtevkom, premoženjskim ali nepremoženjskim, ki bi lahko nastale zaradi zlorabe napačnih podatkov s strani delodajalcev, zaposlenih ali oseba.
 

Družba ni odgovorna za kakršnokoli začasno nedosegljivost Portala, niti za delno ali popolno nedelovanje ali nepravilno delovanje le tega. Družba ni odgovorna za tehnične težave, ki lahko privedejo do zamud in/ali nepravilne obdelave elektronskih podatkov. Za vse zgoraj navedeno so odgovorni ponudniki internetnih in telekomunikacijskih storitev.
 

Portal je lahko začasno nedosegljiv ali omejeno delujoč zaradi rednega ali izrednega vzdrževanja sistema ali v primeru nadgradnje sistema.
 

Iskalci in Delodajalci, ki zlorabijo ali nepooblaščeno razkrijejo podatke o dostopu za svoj uporabniški račun nepooblaščenim tretjim osebam, so odgovorni za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepooblaščenega dostopa do uporabniškega računa, bodisi Družbe bodisi drugih pravnih ali fizičnih oseb, katerih osebne podatke so zlorabili.
 

6. Avtorske pravice

Na območju Republike Slovenije ima Družba ekskluzivne avtorske pravice na Portalu za vse sestavne elemente kot so: ime, domena, besedilni, vizualni in zvočni elementi, vizualna identiteta, podatki in baze podatkov, programska koda in druge elemente portala, katerih avtor je Družba.
 

Nepooblaščena uporaba kateregakoli dela Portala ali Portala kot celote, brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja Družbe kot imetnika ekskluzivnih avtorskih pravic, se bo štela za kršitev avtorskih pravic Družbe in je podvržena sodnim postopkom v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.
 

Portal lahko vsebuje tudi elemente, na katerih imajo izključne avtorske pravice tretje osebe, kot so vsebina uporabnikov portala, poslovnih partnerjev, oglaševalcev in brezplačna vsebina. Tretje osebe so izključno odgovorne za vsebino, kjer so imetniki teh pravic, ne glede na to ali so takšne vsebine na portalu družbe.
 

Uporabnik z objavo vsebine na Portalu soglaša, da postane vidna vsem obiskovalcem Portala pod pogoji in na način določenih v teh Pogojih uporabe. Prenos vsebine ali dela vsebine iz kateregakoli dela Portala je dovoljen le z izrecnim predhodnim pisnim soglasjem Družbe, pri čemer se upošteva, da se vsebina prenaša s portala in z navedbo ustrezne povezave, kjer se nahaja prenesena vsebina. Družba je izključno odgovorna za vsebino, na kateri ima avtorske pravice.
 

Vsak uporabnik portala je neodvisno odgovoren za vsebino, ki je njegovo avtorsko delo, ali za vsebino, ki jo je samostojno objavil in javno dostopna preko Portala.
 

7. Varstvo in obdelava osebnih podatkov

7.a Objava oglasov za delovna mesta
 

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) Družba pri objavi oglasa delodajalcev na portalu velja za Izvajalca obdelave podatkov, delodajalec pa za Upravljalec obdelave podatkov.
 

Upravljavec obdelave podatkov je dolžan osebne podatke, pridobljene pri objavi oglasov, zbirati na pregleden način in na podlagi veljavne pravne podlage (namera najeti ali skleniti pogodbo o zaposlitvi).
 

Upravljavec mora zbrati samo tiste podatke, ki so ustrezni ter primerni, in se omeji na podatke, ki so potrebni za namen, za katerega se le ti zbirajo.
 

Upravljavec obdelave zagotavlja Izvajalcu, da osebnih podatkov zbranih prek spletnega mesta Deloglasnik ne bo uporabljal za druge namene razen za zaposlitev.
 

Upravljavec obdelave potrjuje, da je izvedel organizacijske in tehnične ukrepe, ki bodo omogočili nadzor nad zbiranjem podatkov prek spletnega mesta Deloglasnik in je odgovoren za prenos podatkov (prijav) in dodeljevanje podatkov o dostopu za svoj uporabniški račun v sistemu "Hercul".
 

Upravljalec obdelave se zavezuje, da bo v celoti sodeloval z Izvajalcem in da bo omogočil vsem zaposlenim, ki to zahtevajo, uveljaviti pravice določene s predpisi o varstvu osebnih podatkov (pravica do dostopa, popravka, prenosljivosti, izbrisa, omejitve obdelave in nasprotovanja obdelavi osebnih podatkov).
 

Upravljalec obdelave se zavezuje, da bo v primeru kršitve predpisov glede obdelave osebnih podatkov v celoti sodeloval z Izvajalcem pri odpravljanju škode in sodeloval z regulativnimi organi.
 

Izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke (zbiranje prijav na oglase delodajalcev) obdeloval izključno znotraj storitve ter v imenu Upravljalca obdelave in za namene določene z medsebojnim poslovnim sodelovanjem, beležil in hranil vse postopke obdelave osebnih podatkov, ki se izvajajo v imenu Upravljalca obdelave do preklica s strani Upravitelja obdelave.
 

Izvajalec zagotovi upravljavcu obdelave, da je dostop do osebnih podatkov dovoljen samo njegovim zaposlenim in/ali drugim osebam, ki delujejo pod njegovim nadzorom in so za to pooblaščene z uredbo ali pogodbenim razmerjem in da dostop do osebnih podatkov obstaja le, če je to potrebno za zagotavljanje storitve.
 

Izvajalec navaja, da je sprejel vse potrebne organizacijske in tehnične ukrepe, kot jih predpisuje GDPR, zlasti redne sisteme nadzora, testiranja, celovitosti, razpoložljivosti in odpornosti IT sistemov.
 

Izvajalec bo redno ocenjeval učinkovitost tehničnih in organizacijskih ukrepov ter jih nenehno izboljševal in izboljševal.
 

Izvajalec in Upravljalec obdelave se morata v 24 urah medsebojno obvestiti o morebitni kršitvi osebnih podatkov.
 

Izvajalec obdelave lahko obdeluje podatke Upravljalca obdelave za statistične in analitične namene, testiranja sistema in spremljanja statistike prijav na zaposlitvene oglase.
 

7.b. Dostop do baze podatkov profila
 

Delodajalci in Družba se v smislu določb splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) štejejo za Upravljalce  obdelave baze profilov.
 

V skladu s 14. členom GDPR, ki se glasi „Informacije, ki jih je treba zagotoviti, kadar osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se ti nanašajo “, se morajo delodajalci, ki stopijo v stik z Iskalci preko baze profilov, identificirati in obvestiti Iskalce, če nameravajo njihove profile hraniti zunaj sistema Deloglasnik v skladu s 14. členom GDPR.
 

Družba se zavezuje, da bo od vsakega Iskalca pridobilo privolitev in mu zagotovilo dostop do njegovih osebnih podatkov kadarkoli v skladu z načeli GDPR, možnost preklica privolitve na enak način kot je bila le ta dana, izbris podatkov, spremembe ter informacije o ogledih Delodajalcev v profil Iskalca.
 

Privolitev Iskalcev so dana s pritrdilnim dejanjem na jasen in nedvoumen način, ki je lahko razumljiv in dostopen. Iskalcev so na voljo vse ustrezne informacije (namen obdelave podatkov, identiteta upravljavca, obdobje hrambe osebnih podatkov itd.).
 

Upravitelj obdelave - Delodajalec, ki pregleduje bazo profilov, se zavezuje, da bo pregledal profile iskalcev izključno z namenom zaposliti določenega Iskalca ter ne sme pridobljenih osebnih podatkov uporabljati iskalcev za druge namene.
 

Skupni upravljavci obdelave so dolžni izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev ustrezne stopnje varnosti v zvezi s tveganjem in zlasti zaupnostjo podatkov o dostopu do baze profilov v imenu Delodajalca in preprečiti nalaganje podatkov iz baze profilov v delodajalčeve informacijske sisteme.
 

Iskalci lahko kadarkoli preko povezava »Prijava« dostopajo do svojega profila na spletni strani www.deloglasnik.si in upravljajo s svojimi osebnimi podatki v skladu z ponujenimi možnostmi.
 

Iskalci v svojem profilu z izbiro vidnosti "delodajalcem" dajejo delodajalcem privolitev za zbiranje in obdelavo njihovih osebnih podatkov, hkrati pa z izbiro vidne možnosti "Delodajalcem, obiskovalcem in iskalnikom (samo slika, ime in naslov profila)" Iskalci dajo soglasje, da so prej omenjeni osebni podatki v profilu prosto dostopni vsem obiskovalcem Portala. Če izberejo možnost »Samo meni (skriti profil)«, jih delodajalci ali drugi uporabniki portala ne bodo videli.
 

7.c. Privolitev
 

Z uporabo portala Delodajalci, ki so fizične osebe, in Iskalci družbi izrecno dajo privolitev v zbiranje in obdelavo njihovih osebnih podatkov, katere dajo na voljo v svojih uporabniških računih, objavo z življenjepisi, ob prijavi na oglase ali drugih priloženih dokumentih.
 

Privolitev za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu z določbami splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in Zakona o varstvu podatkov je podano izključno za prijavo na razpise za delovna mesta in za vse druge tesno povezane dejavnosti  z oglaševanjem in prijavljanjem na zaposlitvene oglase,  ne smejo se uporabljati za noben drug namen.
 

Delodajalci, ki so fizične osebe, in Iskalci so lahko obveščeni o obdelavi svojih osebnih podatkov, ugovarjajo obdelavi njihovih osebnih podatkov ali lahko kadarkoli prekličejo soglasje za obdelavo njihovih osebnih podatkov brez nadaljnjih obrazložitev, tako da pisno prekličejo privolitev v pisni obliki: Alma Career d.o.o. (Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov), Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: dpo@deloglasnik.si za izbris računa.
 

Osebni podatki in vsi drugi podatki se lahko uporabljajo samo na način, ki je predpisan v teh pogojih uporabe. Uporaba podatkov za kakršne koli druge namene (kopiranje, prepisovanje, distribucija itd.) brez privolitve Družbe, Iskalce in Delodajalca, ki je fizična oseba, zlasti za množično distribucijo sporočil za javnost, promocijskih sporočil in podobnih informacij, je strogo prepovedana. Družba bo o vseh dejavnostih, ki so v nasprotju z omenjeno prepovedjo, poročala pristojnim organom.
 

8. Pristojnost in reševanje sporov

Družba, Delodajalci in Iskalci bodo vse morebitne spore poskušali rešiti sporazumno, v primeru uvedbe sodnih postopkov pa je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.
 

9. Končne določbe

Ti pogoji uporabe začnejo veljati z dnem objave na spletni strani portala.
 

Družba si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni te pogoje uporabe. Različica objavljena na spletni strani portala www.deloglasnik.si bo veljavna kot Pogoji uporabe portala.
 

Dajem privolitev podjetju Alma Career d.o.o. za zbiranje in obdelavo mojih osebnih podatkov v skladu z namenom, navedenim v teh pogojih uporabe.
 

Strinjam se, da se moji osebni podatki hranijo do preklica, zahteve za izbris ali preklica privolitve.
 

Zavedam se svoje pravice, da pisno prijavim vsak sum zlorabe osebnih podatkov na naslov: Alma Career d.o.o. (Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov), Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: dpo@deloglasnik.si.
 

Ljubljana, 15.7.2019

Deloglasnik.si uporablja piškotke, (ang. cookies) da bi vam nudil boljšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljevanjem ogleda strani se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o tem tukaj